Effekterna av användandet av XXX Joko
Sf 21950V/73 som täckhund till 113 tikar o nära 600 valpar!
Både "påsticket"
och "avhoppet" medför ett nytt skeende på drevet, det blir ett nytt förlopp.
När "avhoppet" sker har villebrådet lyckats skapa ett tillräckligt stort
försprång till hunden så att tid ges för en krumelur. Men efter "avhoppet"
kommer "påsticket" och nu byter drevdjuret i de flesta fall buktområde. Det kan
också hända att hunden inte finner avhoppet och då stannar det av. Detta sker
även i avelssammanhang. Med jämna mellanrum framträder hanhundar, oavsett ras
och jaktsätt, vilka används mer i aveln än andra. En del hanhundar får titeln
"Goda nedärvare" och en del får titeln "Dålig nedärvare" Detta gäller också
oavsett ras. Denna undersökning är således allmängiltig för samtliga drivande
hundar under vissa förutsättningar.

Förutsättning.

Jaktproven är
till gagn för aveln. Denna sammanställning förutsätter att de goda hundarna går
på jaktprov. Detta görs med vetskap om att så inte alltid är fallet men
eftersom jaktprovsresultaten är underlaget blir slutsatsen den.

Underlag för
undersökning av XXX Joko o hans avels resultat.

"Koiranet."
Finska kennelklubbens datasammanställning över jaktprovsresultat. Orsaken till
att jag valt detta underlag är att en hanhund inom rasen Finskstövare kan ha
många parningar med ett skiftande tik material. De finska jaktprovsreglerna
skiljer sig en del gentemot de svenska. Har dock inte för avsikt att här och nu
i detalj gå in på skillnaderna. En viktig skillnad är dock att för att en hund
skall bli XX (JcH) i Finland krävs fyra bra och långa drev på barmark mot det svenska
kravet på ett hyfsat barmarksdrev. För att bli finsk XX under den tid
undersökningen omfattar krävdes det att hunden skulle ha gjort 11 bra drev
varav fyra st på barmark, såvida inte alla dreven var taptfria 120 min, då
räckte det med sju bra drev. De svenska kraven är kända.

Vid
genomgången av "Koiranet" har felaktigheter upptäckts där jag känt hundarna men
någon korrigering av uppgifterna är inte gjord. Felaktigheternas antal och
omfattning påverkar dock inte de slutsatser som kan dras. Allt vad vi människor
gör är behäftat med fel och brister, i större eller mindre omfattning,
alltifrån domarens bedömning, inmatningen av uppgifterna i datorn och min
sammanställning. De finska jaktprovsreglerna ser mycket strängt på väckning och
därför kommer många hundar, vilka kan vara goda drivare inte på prov.

Undersökningens
mål:

Vad skiljer
en bra nedärvare från en mindre bra nedärvare?

Hur många av en hanhunds kullar får fotfäste
inom rasen?

Kan vi lära oss något av XXX Jokos nedärvning?

Förklaringar.

X= UcH

XX= JcH

XXX= JoUcH

Omfattning.

Denna undersökning omfattar XXX Joko SF
21950V/73 och hans avkommor. Under arbetets gång görs även undersökningar på
andra hundars nedärvning vilka har anknytning till XXX Joko på något sätt.

Omfattning i
detalj framgår i bilagorna 1,2 och 3 med kommentarer.

Tabell 1.
Tikar med vilka XXX Joko inte hade meriterad avkomma. 66 kullar

Tabell 2.
Tikar med vilka XXX Joko hade en meriterad avkomma. 29 kullar.

Tabell 3.
Tikar med vilka XXX Joko hade fler än en meriterad avkomma. 18 kullar.

Antal
valpkullar: 113 st.

Antal valpar
efter XXX Joko 572 st. registrerade valpar.

XXX Joko SF
21950V/73.

XXX Jokos
morssida var stark. Hans mor var XX Rita 19150/69. XX Ritas far var
Drevkung-68. XX Jack vars mor var
Drevkung-65 XX Deisi. XX Deisi kom från kombinationen Stay-Luvia _ Klinga
Luvia. Denna kombination var ett avhopp eller ett påstick för kombinationen
förändrade en hel del. XX Ritas mor var XXX Dina, hade som mor XX Klinga,
vilken var syster till XX Deisi men från en annan kull. Systrarna XX Deisi och
XX Klinga hjälptes således åt att skapa XXX Jokos mor XX Rita. Ritas syskon
användes flitigt i aveln. Av hennes nio syskon var det endast en som inte
användes. Förutom hon själv blev två andra XX, hanen Remu och tiken Vekku. XXX
Jokos farssida var också av god klass genom att fadern var XXX Remu Sf
08197/65. XXX Remu var far till 29 kullar om 117 registrerade valpar. Den mest
betydelsefulla kullen hade han med XX Rita, XXX Jokos mor. XXX Joko hade en
kullsyster som var XX Pirta 21951/73. (I hela kullen registrerades 3 valpar) XX
Pirta användes också i aveln. En gång med brodern XXX Joko. Det resulterade i
XXX Haapian Ami och XX Haapian Ansa. Totalt hade hon 6 kullar och med XX Nuusku
föddes S, Fi XX, Fi X EM-94 Haapian Otto.

Av XXX Jokos registrerade 572 valpar var det
202 vilka hade pris på jaktprov i Finland. Uttryckt i % ca 35 %. Av hans
avkommor blev ca 14 % champions, fördelade på följande sätt: 21 st XXX, 47 st
XX och X blev 13 st. Räknas det ut ett genomsnitt på provmeriterad avkomma hos
de mest använda hanarna ligger detta på ca 10 % att jämföras med XXX Jokos 35
%.

För att
närmare belysa XXX Jokos avelsresultat skall vi längre fram titta på XXX Rippe
14466/76 och hans avelsresultat. XXX Rippe var far till 388 valpar på 71
kullar. Enligt Koira Net resulterade dessa kullar i 14 st XX, 2 st X och
ytterligare 3 st pristagare på prov. 55 kullar saknade helt meriterad avkomma.
% - pristagare för XXX Rippe är alltså ca 5 %. Skillnaden mellan XXX Joko som
nedärvare och XXX Rippe är stor. Vad detta nu beror på kan ha flera orsaker. En
och kanske den främsta orsaken är den släkt de kommer ur. XXX Joko har en
mycket stark härstamning, särskilt moder sidan men även farssidan innehåller
många utmärkta hundar. Jokos mor Rita hade 5 kullar och 19 registrerade valpar.
XX Rita blev mor till 2 st XX och en XXX. I Ritas kull med XXX Jali 1407/66
registrerades 2

valpar. En
tik hette Sointu 213517/75 huruvida hon var meriterad eller inte är obekant men
hon var mor till tre kullar. Inte speciellt lysande i aveln men med Jeppe-Kirinpoika
föddes två valpar och båda blev XX och fick betydelse i aveln. Det var XX
Pelurin Eka och XX Pelurin Peli. Eka var far till XX Piki 859/84 i kullen med
XX Anu 8209/80. XX Piki hade 7 kullar och 47 registrerade valpar. Av hennes
avkommor var 16 meriterade på prov = 34 %. Fem st blev XX.

XX Ritas kull med XXX Remu gav ju XXX Joko och
tiken XX Pirta av tre registrerade valpar.
I XX Ritas kull med Routis XXX Viki, vilkens far var XX Drevkung Jack
föddes XX Tuuliska. Hon parades tre gånger med XXX Matti (M. Louko). 15 valpar
registrerades. Fyra blev XX och en blev X och en blev Drevkung utan att vara
XX. Kullarna innehöll sex st meriterade = 38 % jaktprovsmeriterade.

XX Ritas mor
XXX Dina hade åtta kullar och blev mor till 33 valpar. Av dessa blev 7 st XX
och en blev XXX. 24 % av hennes avkommor blev champions. Uppenbart är att XXX
Jokos släkt var framstående drivare på både fädernet och mödernet.

Låt oss nu
som utlovat närmare bekanta oss med XXX Rippe 14466/76. Av vad som ovan framgår
var Rippe far till 388 valpar. Endast 5 % av Rippes valpar meriterade sig på
prov att jämföras med Jokos 35 %. XXX Rippes mor var XX Cora. Om hennes
föräldrar vet vi inget. Dom två generationerna närmast henne saknade meriter på
prov. Hon hade två kullar med Joko och dom behandlas separat. Den kull hon hade
med XXX Mika 21335/70 gav just XXX Rippe.
XXX Mikas nedärvning återspeglas i att han på 51 kullar blev registrerad
far till189 valpar. I KoiraNet anges att Mika lämnade efter sig 11 valpar vilka
blivit champions. Det anges också att detta var totala antalet meriterade
avkommor efter honom. Uttryckt i % ca 5. XXX Rippes siffra var ca 4 %. Far och
son på nästan samma % -tal. Jämför detta med att snittet för de mest använda
hanarna är ca 10 % och att XXX Jokos % -tal var ca 35! Det kan inte enbart röra
sig om miljöfaktorer och till dem hör ju många faktorer. Skillnaden finns att
utläsa i deras släkt. XXX Jokos släkt var mera framstående med många utmärkta
drivare medan vi hos XXX Rippe saknar upplysning om de flesta.

Val av
täckhund har betydelse.

XX Rita hade
en syster vilken blev XX och hon hette XX Vekku 19634/70 (från den andra kullen
med XX Jack). XX Vekku hade fem kullar och blev mor till fyra champions. Hon
parades med XXX Mika, XXX Rippes far, tre gånger och det resulterade i 3 st XX.
En gång parades hon med XXX Rippe där det saknas uppgifter om meriterade
avkommor. Ser vi nu till % meriterade i kombinationen XXX Mika - XX Vekku blev
XXX Mika far till tre XX av 15 registrerade valpar, 20 % meriterade. Detta goda
resultat skall ses mot bakgrund av att han hade ett genomsnittsvärde på 5 %.
Detta höga värde på meriterade avkommor måste tillskrivas XX Vekku, syster till
XXX Jokos mor XX Rita.

I XX Vekkus kull med XXX Rippe föddes en tik
vilken användes i avel, Rinjan Rosita 102445/79. Enligt Koira Net hade hon inga meriter på
prov men blev mor till 4 kullar och det registrerades 17 valpar. Av hennes
valpar var det 10 vilka hade pris på prov. 3 st blev XX. 58 % av hennes
avkommor blev alltså meriterade. Rosita var ju efter XXX Rippe. Men om vi
studerar hennes släkt finner vi att den hade flera goda hundar närmast henne
själv samt att hon hade samma starka morssida som XX Rita. Hennes stamtavla var
mycket gedignare än XX Coras, hennes farmor. Släkten hade blivit
"tjockare". Rinjan Rositas första kull
var med XX Soitinkorven Uula. I kullen föddes tre valpar och två meriterade sig
på prov, XX Riku 15659/81. Denne XX Riku blev far till 56 kullar och det
registrerades 342 valpar. Av hans valpar var det 105 vilka meriterade sig på
prov = 30 % meriterade. Av dessa blev 24 st XX, en XXX och en X. Soitinkorven
Uula hade ju till mor XX Kreeta, tik 94 i bilaga tre. XX Rikus nedärvning var
alltså utmärkt. I kullen med XXX Jonna 18806/84, vilken var inavlad till 10,53
% på XXX Joko, föddes tre valpar och dessa var XX Koivukulman Jysky, XXX
Koivukulman Tekomaa och XX Koivukulman Vilkas. -89 gjordes parningen med XX
Soitinkorven Uula om. Två av fyra valpar meriterade sig på prov och en blev XX
Raju. Inavelsgraden på XXX Joko i denna kombination var 8,64 %. Alldeles uppenbart är att avelsresultat och
framgångar kan nås genom kloka val av täckhundar. Ser vi på XXX Jonnas
nedärvning så var hon mor till sju registrerade valpar på tre kullar. Av hennes
registrerade valpar hade fem meriter från jaktprov, tre blev XX och en blev
XXX. 71 % av hennes valpar meriterade sig på prov och hela 57 % blev champions.
Denna kombination mellan XX Riku _ X XX Jonna kom att utgöra ett påstick.
Tänker endast belysa XXX Koivukulman Tekomaas avelsresultat. Han blev far
till108 valpar i 19 kullar. Av dessa 108 valpar var det 34 st vilka meriterade
sig på prov och av dessa blev det 8 XX, 2 XXX och en X. Alltså 31 % av XXX
Koivukulman Tekomaas valpar meriterade sig på prov. Ett avelsresultat helt i
klass med de allra bästa i rasen. Om det från början var tunt med tanke på XXX
Rippes härstamning så har situationen förbättras genom val av täckhund i varje
generation. Att då XXX Koivukulman Tekomaa skulle bli en bra nedärvare är på
intet sätt överraskande. Vad sägs om följande hanhundslinje: Drevkung -50 XX
Kaisan Ali Ville - Teilarin Tälli - XX Roope - Tomi - XXX Remu - XXX Joko - XX
Soitinkorven Uula - XX Riku - XXX Koivukulman Tekomaa. Detta visar att det har
blivit bättre och bättre för varje generation och att det är gott om bra hundar
i släkten, vilket är en av förutsättningarna för ett gott avelsresultat. Det är
endast XXX Jonnas morssida som uppvisar svagheter. Detta uppvägs dock genom att
XXX Jonnas morfar var XXX Haapian Ami från kullen XXX Joko - XX Pirta. Samt att
XXX Jonnas far var XX Jänkä-Jussan Jampa, son till XXX Joko.

Vad skiljer
en bra nedärvare från en mindre bra?

De finska
jaktprovsreglerna för stövare har den bristen att de utestänger bra drivare
vilka väcker på nattspår. Detta gör då att en del hundar framstår som ensamma i
kullen vilka drivit prisdrev på jaktprov. Vid en genomgång av bilaga ett blir
det tydligt att det inte räcker med hundens egna meriter. Där är många högt
meriterade tikar vilka inte har gett bättre avelsresultat än de omeriterade i
samma grupp. Detta understryker då att jaktprovsresultaten och vunna titlar
inte tar fram de goda nedärvarna trots att enligt stadgarna är jaktproven till
för aveln. Frågan som har sitt berättigande är då om jaktproven kan ta fram de
goda avelsdjuren. Enligt sammanställning i bil ett har inte de på jaktprov
meriterade gett påvisbar bättre nedärvning än de omeriterade! Vid en djupdykning i XXX Jokos nedärvning och
de kullar han hade finner vi att i bil- 1 fanns det 66 kullar där det saknas
meriterad avkomma. Av dessa 66 tikar var det 3 st XXX, 15 st XX och tre X. 16
av tikarna hade meriterat syskon, 24 %. Av de tikar med vilka XXX Joko inte gav
meriterad avkomma fanns 24 % med meriterat syskon. Hos tre av dessa fanns mer
än ett meriterat syskon. Det är negativt för den jaktprovsverksamhet som
bedrivs att inte de på jaktprov meriterade ger bättre avkommor än de
omeriterade. Jaktprovsresultaten skall ju vara vägledande vid val av avelsdjur
men i denna undersökning finns ingen koppling mellan hundens egna meriter och
dess förmåga att nedärva goda hundar. Om
vi tittar på bil 2 där XXX Joko hade en meriterad avkomma finner vi att 34 % av
dessa hade meriterade syskon. 3 st av dessa hade två meriterade syskon. Alltså
fortfarande enstaka meriterade syskon. I bil ett var det 24 % vilka hade
meriterat syskon men i bil 2 är motsvarande siffra 34 %. Bil 3 omfattar 17 tikar. Av dessa 17 har 29 %
mer än ett meriterat syskon. 52 % av tikarna i bil tre hade meriterade syskon.
Den stora skillnaden mellan dessa tre grupper var att i bil 3 blev det mer än
en meriterad i varje kull. Det kom ju även meriterade i bil 2 men för det mesta
enstaka i de kullar där meriterad förekom och så fortsatte det förutom i
enstaka fall. XXX Rippe var ju son till XX Cora, tik 83 i bilaga två. Hans
dotter Rinjan-Rosita vilken det skrivs om på sidan 4 parades med XX
Soitinkorven Uula. XX Uulas mor var tik 94 XX Kreeta i bil 3. Den bilagan
innehåller de kullar var det förekom fler än en meriterad avkomma. En stor
skillnad var också att avkommorna i bil 3 kom i många fall att ha ett stort
inflytande över rasen i stort, vilket jag önskar belysa med Rinjan Rositas kull
med XX Soitinkorven Uula. Många idag framstående hundar härstammar från denna avelsgrupp.
Tikarna det rör sig om är utan inbördes rangordning: 94, 95, 97, 98, 100, 101,
102, 103 och 104. Nästan uteslutande kan man säga att dessa tikar kommer ur väl
kända släkten vilka innehåller många kända hundar. Släktena har varit tjocka.
En intressant aspekt kommer nu fram med tanke på den debatt om avelsbredd som
cirkulerar. Ordet avelsbredd har blivit något av ett modeord som används i alla
möjliga och omöjliga situationer. Av dessa 113 kullar var det endast i 9 fall
där ett rejält avtryck har satts inom rasen. Vi hade kunnat begränsa XXX Jokos
användning till 10 tikar och då hade dessa 9 kanske varit bland dem. De andra
tikarna hade inte då haft möjlighet att para sig med en så framstående hund som
XXX Joko. Alldeles säkert blev många valpar, även om de inte kom på prov goda
hundar efter XXX Joko. Endast ett fåtal
sattes in i aveln. Alla avkommor efter en hund tas inte in i aveln fastän de
blivit könsmogna. Tittar vi på andra hanar vilka inte legat i topp som
nedärvare skall vi finna att de flesta släkten dör ut inom 15-20 år eftersom
släkten inte varit tillräckligt god. Alla släkten lever inte i lika många
generationer som XXX Jokos. XXX Joko var toppnedärvare och därför finns det än
i dag fortsättning efter honom. XXX Joko var ett påstick! Det som nu skiljer en god nedärvare från
en mindre god är inte i första hand djurets egna prestationer såvida inte den
avviker mycket från medeltalet ur den grupp den är hämtad. Många utomordentligt
meriterade hanar med tjugotalet första pris på jaktprov har varit dåliga
nedärvare. Utmärkande för dessa har varit svaga mor sidor. Detta med deras
överlägsenhet i antalet förstaprisdrev på prov kan bero på en osedvanligt
lyckad genkombination som i sig inte är ärftlig, men säljande och prishöjande
på valparna.

De goda
nedärvarna utmärker sig genom en gedigen härstamning såväl på mödernet som på
fädernet. De har många goda drivare i sin släkt. Släkten driver flytande på
barmark såväl som på snö. Detta med barmarksdrev och kvaliteten på dessa är
avgörande. Topphundarna i aveln har näst intill samtliga haft lätt för
skallgivning och flytande drev på barmark.

Vilka
lärdomar finns att dra?

Hundens egna
meriter räcker inte för att tas ut till avel. Detta blir åskådligt gjort i bil
1 och även i bil 2. En hund med 20 ettor behöver inte vara bättre nedärvare än
den som drivit en etta på prov eller inget pris alls

om den egna tikens härstamning är svag kan man
genom val av täckhund förbättra avelsresultatet

De hanar
vilka tas ut till avel skall ha mer än ett kullsyskon vilka drivit till första
pris på barmark så länge jaktprovsresultaten utgör grunden för avelsurval. Täck
hund till tiken skall tas ur kullar där flera individer driver flytande

- avelsdjuren
skall ha många goda hundar i släkten i övrigt

- alla hundar
i kullen blir inte goda nedärvare fastän kullen är bra. Detta kan bero på att
de parar/paras inte med samma individ. Det behövs två för att kullen skall bli
bra.
Jaktproven får inte i huvudsak bli en tävlingsform. Man åker inte på
tävling med en hund i vetskapen om att den inte har en chans att placera sig

när det
kommer enstaka individer i kullarna vilka meriterar sig på jaktprov har släkten
svårt att överleva, utan den dör ut. Detta kan också ske med raser, då det som
nu är att tävlingsresultat utgör instrumentet för avelsvärdering. (alla
hundägare är inte intresserade av tävling och har heller inte tid eller
ekonomiska möjligheter)

Väckning får
inte utgöra en spärr emot att åka på jaktprov. På jaktprov skall man åka för
att visa att hunden kan JAGA. Att hunden kan finna hare och driva den i
sammanhängande repriser. Till hundens sätt att jaga i flock hör väckning.
Väckningens uppgift är att samla flocken. Till flocken hör människan vilken har
rollen som flockledare. Jaktproven är inte till för att visa att hunden inte
väcker.

- för att
välja rätt hanhund till tiken krävs stor praktisk raskännedom

- det som
inte passar modern passar ofta inte heller dottern och tvärt om.

Denna sammanställning och de tankar jag
haft från början av detta arbete var att visa betydelsen av det vi bedriver.
Dels uppfödarens, vilken är den viktigaste personen, men också jaktprovens
betydelse. Den unghunds granskning som tog sin början på -70 talet i Norrbotten
och som nu med framgång används i bland annat Svenska Finskstövareföreningen
bör i framtiden vara det instrument med vilket avelsdjuren framtas. Jaktproven
har mer och mer blivit en tävling och på tävling åker i huvudsak tävlingsintresserade.
Tävlingar måste finnas men dessa är i första hand ett arrangemang för
hundägaren. En lista över tänkbara täckhundar bör upprättas med utgångspunkt
från unghundgranskningen. Detta kommer att innebära ett ökat krav på ökad
kunskap hos dem som kommenterar den upprättade listan men även hos den tikägare
vilka använder den upprättade hanhundslistan i sitt avelsarbete.

Att öka
kunskapen är en gigantisk uppgift men borde också vara en stimulerande uppgift
för vår moderorganisation i samarbete med rasföreningar.

Tabell 1
(Avhoppet) lista tikar med vilka Joko har 0-meriterade avkommor.
1. XXX Heija SF
13982A/76 e XX Rami SF
08953T/72 u Salaman Tely SF17656/69

2.XX Anu SF
20388H/73 e Jyky SF 03518H/72 u Ansa SF 15247/71

3.XX Siru SF
100002/75 e X Suopellon Rippe u X J-K Siru
SF 19080/69

4. Piia SF 94668/78 e XXX Tievan Haku SF 22148/70
u Pimu 21535/72

5. Bimbo SF
21297/75 e Pova 38192/73 u Rita 2635/73

6.XXX Pia SF 5828/75
e X Jyry SF 6121/71 u XXX
Randy Sf 19247/70

7. XX Jaana
SF 10672/74 e XXX Palle SF 3847/69 u Eräkorven Taru SF 5580/69

8. Bimbo
SF21297/75 e Pova 38192/73 u Rita SF 26353/75

9. XX Mimmi
SF 108813/77 e XXX Jaska sf 10924/70 U xx Seta SF 14539/73

10.XXX Pia SF
5828/75 e X Jyry 6121/71 u XXX Randy 19247/70

11. Maisa SF
96353/76 e XXX Musta Pekka SF 17413/70 u Bella SF 20907/71

12. Maaru SF
13223/76 e XXX Mika SF 21335/70 u Bimbo SF 2943/66

13. Tiko SF
7651/74 e XXX Viki SF 12113/69 u XX Bimbo SF 2943/66

14. Lisu
23565/75 e XXX Joko SF 21950/73 u Anu SF47764/72

15. Donna SF
3366/74 e Fredi SF 17034/74 u Fiia 1191/69 (2 kullar med Joko. En kull utan
meriterade och en kull med meriterad avkomma)

16. Kopon
Lady SF 18083/76 eXXX Tievan Tanu SF 13278/71 u Kopon Pirinka Sf 15423/71

17. XX Siru
19153/75 e Leka SF 8885/65 u Eräk.Rita SF 12389/73

18.Mutte SF 15485/76
e X Tokko SF 9553/65 u Etti SF
14082/72

19.XXX Pia SF
5828/75 e X Jyry 6121/71 u XXX Randy SF 19247/70

20. Valtti SF
9300/69 e Vihu 2259/62 u Rimma SF 4068/67

21. XX
Mäkihaan Anu SF 15700/72 e XX Leka 8885/65 u Miia SF 15862/69

22. XX Milla
SF 25133/74 e XX Ralian Jesse SF 18962/69 u Lippe SF 8672/72

23. XX Siru
SF 6701/70 e Jeri SF 571/69 u Hippa SF 8309/69

24.Pami SF 18612/75 e XXX Erno SF 10518/67 u X Anu SF 13928/71

25.XX Hilu SF 916/71
e XX Ralian RikuSF 776/64 u XXX
Leiju SF 4265/65

26. Tuija SF 257433/74 e XXX Viki SF 12113/69 u Pella SF 10056/71

27.X Huli SF 16947/74
e XXX Remu 27464/68 u XXX Laikun Ellu SF 1435/71

28.XX Taru
SF240786/ 75 e XX Raiku 156/68 u Jakke 15465/72

29.XX Hötky SF
20760/74 e XXX Viki 121139/69 u Leni 18715/71

30. Jali SF
32694/74 e XXX Rami 15959/67 u Jahti 15574/69

31. Tely SF
19846/71 e X Viksu 92101/66 u Rajarannan Heli 12511/67

32. Tuisku
14611/76 e XXX Viki 12113/69 u XX Rita 19150/69

33. Ellu
11317/73 e X Tito 6984/70 u Pimu 189711/72

34. Satu
189076/76 e Nedomansky 6346/71 u Pimu 189711/72

35. Larsö
Pija 16207/72 e XXX Rami 15959/67 u X Larsö Bojan 15774/70

36. Laikka
200344/73 e XXX Pomo 12058/67 u XX Svea 7835/68

37. Monja
13779/72 e Nabo 1600/64 u Tanja 7520/69

38. Seri
59020/70 e X Raiku 1262/68 u XXX Tellu 8192/66

39. Båtv.
Jaana 13826/70 e XX Jack 13107/64 u XX Eja 440/64

40. Hela
8586/74 e XXX Jali 1407/66 u X Hila 20301/70

41. Oma-Ajo
98159/74 e Tauman Ringo 11962/68 u Hely 23183/73

42. XX Spana
e XX NoppeLuvia 5924/65 u XX Klinga 10313/66

43. Valpas
3781/69 e Romi 6216/66 u Reve 3355/69

44. Nalle
15550/70 e XXX Karu 1039/62 u Tauman Heli 445/67

45. X Ralian-Hilu7108/70
e XRiku-Raku 11929/68 u Pepi 681065

46. Rajan-K.
Kati 22166/71 e XX Topin-Vili 17489/68 u XXX Rajan-K. Lila 6004/66 4 kullar

47. XX Paija
854071 e Kammo 16329/68 u Lrija 3436/68

48. Pepi
7470/74 e Piuhan Jalo 113805/72 u Hili 4673/71

49. Nätti
18927/69 e X Jokirinteen Eto 131114/66 u XX Hippa 13182/63

50. Tokon
Sissi 7671/71 e XXX Remu 2764/68 u X Taisi 10297/67

51.
Siru191892/74 e Jeppe 16104/72 u Hili 15733/71

52. Suosalmen
Ansa 15665/70 e XXX Jali 11207/64 u Netta 12406/66

53. Pela
10438/72 e X Raiku 1262/68 u Hely 3228/68

54. Tokon
Sanna 14317/73 XXX Tokko 9553/65 u XXX Viri 18993/69

55. Lippa 17939/70 e Velu 10513/67 u Anu 10286/68

56. XX Luna
14434/70 e XX Jack 13107/64 u XX Hami 2143/63

57. Taru
7296/69 e XXX Julle 4647/59 u Hely 3430/64

58.Hely
11316/73 e X Tito 6984/70 u Rali 4048/69

59.Pai 12172/73
e XX Jehu 15866/67 u Liri 18540/69

60.Anu 47764/72 e Leivon Jysky 3820/69 u Krei Sari
17821/69

61.XXX Jahti.K.
Peppi 19078/69 e XXX Riku 8685/61 u X Jahti.K. Satu 14389/66

62. Nella
23958/71 e XX Tero 15958/67 u Rita 17149/67

Analys tabell
1

Av dessa 64
kullar vilka saknade meriterad avkomma var XXX Pija tik nr 6 mor till två
kullar (6,10). Denna tik som parades två ggr med Joko hade totalt 14 valpar 0
meriterade. Pija var själv dubbelchampion och mor till totalt 43 valpar.

Hon kom från
en kombination som gjordes tre ggr. Hon hade 15 syskon om man adderar kullarna.
Förutom hon själv nådde två valpar till CH. Nämligen JcH Bang 14709/75 från
samma kull och tiken XXX Klinga från en annan kull 14709/75. Själv hade Pija 5
kullar med 39 valpar och ingen blev meriterad. Hennes mor XXX Randy 19247/70
hade 6 kullar och var mor till 33 valpar. 3 kullar med X Jyry 6121/71 och det
gav tre meriterade avkommor. De tre andra kullarna Randy hade gav ingen
meriterad avkomma. Pijas far var X Jyry som saknade meriterade syskon.
Utmärkande för en god avelstik är att hon har meriterad avkomma med fler än en
hanhund. Randys kullsyster 9950/71 Huli
blev JcH. Hennes avelsresultat blev bättre. Hon hade 7 kullar med 42 valpar.
Med: Haapian Ami föddes 7 valpar 0 meriterade, XXX Kasken Hai 7 valpar och en
blev X. Med X Karu 9 valpar och en blev JcH, med XX Rami 6 valpar 0 meriterade
och med XXX Viki 6 valpar och en blev JcH, med X Jali en valp och 0 meriterad.
Ser man till dessa kullar var resultatet magert. Det som rycker upp hennes
avelsresultat är kullen med XXX Jokirinteen Kimmo. I den kullen föddes 6 valpar
varav 3 blev JcH. Den kullen hade en inavelsgrad på hela 13,53 % på
kombinationen XX Hölynpöly-Touho. Ser vi till kullen med Haapian Ami finner vi
att den bild Joko-Pija kombinationen gav överensstämmer med Hulis kull
tillsammans med Joko-Pirta sonen Hapian Ami. Joko och Pirta var syskon. En lärdom här är att man måste ha stor ras-
och släkt-kännedom när man väljer hanhund. X Karu var ju också en Joko son. XXX
Kasken Hai var son till XXX Viki och båda hade ett magert resultat med denna
Huli. XX Ramis modersida var svag.

XX Pijas
syskon användes också i aveln. Kullbrodern XX Bang 20442/76 hade 11 kullar med
tillsammans 64 valpar. Med tiken Tella, dotter till XXX Dina 7446/66, en
avkomma som drev 1 skl. Med Tiken Haapian Heija blev det två meriterade varav
en nådde JcH. Haapian Heija var en inavelsprodukt på XX Rita, Jokos mor.
Haapian Heijas mor var XX Pirta syster till Joko. Haapian Heijas inavelsprocent
var 13,09 på XX Rita efter XX Jack u XXX Dina. Här är också synligt att med de
två tikar av elva som Bang hade meriterad avkomma var båda släkt genom tiken
XXX Dina. Ser vi på de tre syskonen, låt
vara att inte de tre kommer ur samma kull, går mönstret igen i deras
nedärvning. De tre hade ett svagt avelsresultat som också blev synligt hos
XXX Randy och systern Huli. Den som vill
kan fortsätta att roa sig med att genomlysa de tikar med vilka inte Joko hade
meriterad avkomma. Ibland kan tiken som
parades med Joko själv vara JcH men kommen ur en kombination som inte direkt
rosat marknaden. Detta är också en varningsflagg för en alltför stor idoldyrkan
av de hundar vilka har vunnit höga titlar. XXX Joko vann inga höga titlar men
är ändå en av den moderna tiden bästa nedärvare tillsammans med XXX Rossi.
Vidare finner man i denna sammanställning att: Det som passar modern passar
dottern och att mindre goda nedärvare har få meriterade syskon och andra nära
släktingar som är meriterade på jaktprov.

Tabell 2.
(Avhoppet) Tikar med en meriterad avkomma.

63 Huvi 8055/78 e XXX Pomo 12058/67 u Bella
14451/76

64 XXX Klinga 14709/75 e X Jyry 6121/71 u XXX
Randy 19247/70

65 XX Siru11o12/74 e XXX Mika 21335/70 u Hupi
14552/71

66 XX Rita 7890/72 e XXX Riku5808/63 u Jalo
9049/63

67 XX Mira 241041 e X Jyry 6121/71 u XXX Dina
7446/66

68 XX Jekku 14962/72 e XX Tero 15958/67 u
Telun Söpö 2700/65

69 XX Lady 25394/76 e Roy 14704/75 u
Silva 3621/74

70 Hely
12604/72 e XXX Rami 15959/67 u X Teija 3258/63

71 Spana 16102/71 e Noppe Luvia u
Klinga 10313/66

72 Sanna 13821/72 e XX Kim 12258/65 u XX Taru
7364/66

73 Vauhtiajon Kojo 79717/77 e XX Suop. Joppe
11508/68 u Pimu 14540/71

74 XX Hilu 9226/72 e XX Tero 15958/67 u Minna
6616/67

75 Älyn Anu 15756/71 e XXX Kapu 3215/64 u Älyn
Tunu 19991/68

76Rajan. K. Kati 22166/71 e XX Topin Vili
17489/68 u XX Rajan. K. Lila 6004/66

77 Suos. Anu 178013/73 e XXX Palle 3847/65 u
Suos. Ansa 15665/70

78 Iro 237457/73 e XXX Tomi 13148/68 u Järven.
K. Tipsu 10625/70

79 Donna 366/74 e Fredi 17034/72 u Fiia
1191/69

80 X Lohvin Sonja 17967/71 e XXX Jysky 5412/65
u XXX Kleopatra

81 Leivon Miranda 5832/75 e XXX Viki 12113/69
u Katja 10445/71

82 XX Kopon Kimma 57598/75 e XXX Tievan Tanu u
XX Kopon Ippa 15424/71

83 XX Cora 11645/73 e Panu 4984/70 u Vili
8794/68

84 Rajar. Jutta 18519/71 e X Viksu 9210/66 u
Rolla 3326/66

85 Ralle 15767/73 e Kiuru Jeri 11368/72 u
Kiuru Ajo 3039/71

86 XXX Mira 17446/71 e X Vili 13203/66 u Nälli
3551/69

87 Jennie 14232/75 e Ana 6394/71 u Pella
10438/72

88 Muska 15142/72 e Tievan Topi 4363/69 u
Pölinä 6109/70

89 XX Tina 14465/67 e Trok. Pipsan Triumf
11735/62 u Daisy 9078/65

90 Hela 21282/73 e XXX Suop. Jami 11507/68 u
Hika 13164/70

91 XX Jokirinteen Joku 244718/73 3
XXX Jokirinteen Kimmo 7834/66 u Huli 9950/71

Analys tabell 2. (tikar med meriterade
syskon).

Av dess kullar har tio mödrar meriterade
syskon. Dessa är mödrarna till kullar: 64,65,67, 69,72,75, 80,76,90 och 91. Hit
kan också kull 82 räknas om jag tar hänsyn till att Kimma hade meriterade
syskon i andra kullar men samma kombination eftersom Kopon Ippa parades 4 ggr
med XXX Tievan Tanu. Vid en analys måste därför denna grupp hundar studeras
separat för att kunna jämföras med de andra tikarna i samma grupp.

Tik 63 Huvi har idel kända släkten i sin
stamtavla frånsett modern som inte meriterat sig på prov. Hon har endast ett
registrerat syskon. Hon blev mor till tre kullar och 9 reg valpar. Endast med
Joko kom en meriterad, XX Jänkä-Jussan Jamppa. Jamppa användes som far till 7
kullar. Med tre av tikarna gav han meriterad avkomma. Bäst lyckades han med
tiken Hely där XXX Jonna föddes. Jonna blev mor till tre kullar och sju
registrerade valpar. Jonnas inavelsprocent var 10,53 % på just XXXJoko. Hon
hade en meriterad syster som drivit ökl trea på prov. Av hennes sju reg valpar
blev tre XX, en XXX och en som drivit skl etta på jaktprov. I kullen med
hanhunden XX Riku 15569/81 blev resultatet utmärkt. Sex valpar registrerades av
dessa blev det en XXX, tre XX, en som drivit ettan skl och en som saknade
meriter på prov. Den mest kända är nog XXX Kuivukulman Tekomaa, inavlad på Joko
till 8,64 % och han stod som far till 108 valpar på 19 kullar. I sex av
kullarna saknades det meriterade hundar. I de andra 13 kullarna blev
resultatet: 9 XX, 1 XXX och 21 andra meriterade på prov. Bäst lyckades det med
XX Muurivuoren Riina där av sju reg valpar sex meriterade sig på prov. Av dessa
sex var det två som blev XX, en drev skl etta och de andra hade varierande
priser i ökl. Riina hade till far XXX Poku och mor XX Kyrönperän Maija och hade
många goda släktingar. Hennes stamtavla upptogs av idel goda hundar med goda
släktingar. Stamtavlan var "tjock". Kombinationen Poku-Maija gjordes två ggr
och det registrerades 20 valpar. Av dessa meriterade sig 8 på prov, fyra blev
XX och de andra hade varierande priser på prov. Släkten som uppstod med
kombinationen XXXJoko-Huvi fortlevde i flera olika kombinationer där kända
släkten med många framstående hundar fanns med i bilden. Men man kan också
utläsa att många av de utförda kombinationerna också hade lyckats med andra
hundar inom släktet.

Tik 64. XXX
Klinga 14709/75 Kombinationen Jyry-Randy gjordes tre gånger. I samma kull som
Klinga kommer ur föddes en hanhund XX Bang 20442/76. En kull saknade meriterad
avkomma och i den tredje kullen föddes XX Pia 5828/75 vilken med Joko saknade
meriterad avkomma. XX Klinga vilken är tik 64 blev mor till tre kullar. Med
Joko föddes Sundets Tomi vilken användes som far till 15 kullar och 73 reg
valpar. 6 valpar meriterade sig på prov varför Tomis nedärvning inte hörde till
det bättre. Med XXX Ringo 23368/72 blev resultatet 16 valpar, 2 X och en norsk
XXX. Klingas syster, från en annan kull, XX Pia hade ju en kull med Joko utan
resultat och hon hade också en kull med samme XXRingo och även den utan
resultat. Här finner man också att det som inte passar nära släktingar inte
passar de andra inom släkten. Klingas mor Randy hade ju som sin mor den berömda
tiken XX Klinga 281/63 vars räv bedrifter man ännu pratar om. Klingas
(14709/75) far var Jyry vilken blev far till 63 reg valpar på 14 kullar. Han
hade sina bästa kombinationer med XXX Dina, dotter till XX Klinga 5342/59 där
det föddes tre XX av 5 valpar bl.a. tiken i kull 67. Den andra goda kullen kom
med tiken XX Anu19243/70, där det föddes 9 valpar 3 blev XX och en blev X.
Denna Anu hade till mor XX Klinga 281/63 vilkens moder var samma XX
Klinga5342/59. Anu och Dina var halvsystrar och här visade det sig att det som
stämde för den ena systern stämde för den andra. Randys far var XXX Jokirinteen
Juro 7833/66. Klinga 14709/75 kom ju inte ur en särskilt god kombination och
det ser ut som om släkten hade svårt att fortleva. En hane Sundets Jojo hade
sex kullar med endast en meriterad avkomma. Sundets Linko hade tre kullar utan
meriterad avkomma. Sundets Bella hade två kullar utan meriterad avkomma.
Sundets Hila hade en kull utan meriterad avkomma. XXX Sundets Tomi hade 15
kullar och var far till 73 valpar. Av dessa 74 var det sex vilka meriterade sig
på prov. Med Lupu11303/81 föddes hanhunden XX Eska vilken i sin tur hade 13
kullar och 83 valpar efter sig. En av hans avkommor var XX Kotipolun Bertta som
blev mor till två kullar. Berttas kull med XX Ajotaiturin Reko gav hanen XXX
Kotipolun Lastu vilken har tre ettåriga kullar efter sig när detta skrivs.
Släkten lever ännu. Dock utan större avtryck, med enstaka meriterade avkommor i
kullarna.

Tik 65. XX Siru 11012/74 blev mor till 29
valpar på tre kullar. Det fanns en meriterad i varje kull. Fäderna var XXX
Joko, XXX Ajorin Ajo och XX Naku. Sirus moder sida innehåller närmast henne
själv okända hundar. Hennes far är känd, men var en mindre god nedärvare, XXX
Mika vars moder var okänd. Siru hade en kullsyster som hette Sipi och blev XX.
Med Joko födde Siru hanhunden X Timpan Sapliini 4230/80. Denna hund användes
till 11 tikar och reg som far till 64 valpar. Resultatet blev 2
jaktprovsmeriterade avkommor. Med så få meriterade avkommor är det svårt att nå
fortsatta avelsframgångar på denna gren. Detta går igen i många kombinationer
där det finns många okända hundar närmast avkomman. Det ser inte ut att hjälpa
att hanhunden Siru parades med var en, i mångas ögon god nedärvare.

Tik66 XX Rita
7890/72 hade känd far sida men okänd modersida. Hon blev mor till 21 valpar på
5 kullar. Med XXX Joko gav hon en meriterad avkomma, XX Ritakummun Anu och med
XX Tero gav hon en. XX Tero kom från XXX Terra-Tella kombinationen. Övriga
valpar saknade meriter på prov. Joko-Rita kombinationen fortsatte genom
Ritakummun Anus dotter XXX Tanja 21689/83. Hennes far var XXX Säkä. XXX Tanja
var mor till 35 valpar genom fem kullar. Hennes valpar fick kennelnamnet
Helimarin. Åtta av hennes valpar hade pris på prov. Tre st blev XX och en blev
XXX Helimarin Joko som i sin tur blev far till 56 kullar. Bäst lyckades han med
XX Lillsand Nanny och XXX Tunulan Tutta. På detta sätt fördes släkten vidare.

Tik 67 XXMira 241041/75. Miras far var X Jyry
och hon är därför halvsyster till tiken i kull 64. Hennes mor är XXX Dina. Med
Joko föddes tiken XX Kaiku 24300/79. Hon parades två ggr. Med XXX Jänkä-Jussan
Jehu föddes 6 valpar varav en meriterade sig och blev XX Mira 11176/87. Denna
tik parades tre ggr med olika hanhundar och 12 valpar registrerades. XX Mira
11176/87 var inavlad på XXX Joko till7, 74 %. Denna Miras bästa kull var med XX
Julli. Julli var son till M-90 XXX Poku. Jullis mor var XX Likka 14629/84. Där
föddes tiken Assi 28171/93. Assi saknade meriter på prov och blev mor till 15
valpar på två kullar. Fem valpar meriterade sig på prov. En blev XXX Soikanselän
Jallu vars far var son till nämnde XXX M-90 Poku. Assis andra kull var med XX
Tiuhatassun Huki. I den kullen föddes XX Mika 34421/97 och tiken XXX
Emma34423/97. XX Mika har 84 valpar efter sig i ung ålder men redan meriterade
avkommor. Det ser ut som om XXX Poku förbättrade nedärvningen.

Tik68 XX
Jekku var på fädernet känd. Fadern var från den välkända kombinationen XXX
Terra - XX Tella. På mödernet var det mera blandat men med vackra hundar. Den
mest kända var XXX Hiivan Saku. Jekku var mor till fem kullar och 22 valpar.
Det var endast med Joko det kom en meriterad, tiken XX Sissi. Sissi hade fem
kullar och 38 valpar. Två blev XX och sex andra meriterade sig på prov. Sissi
hade ett bättre avelsresultat än modern. Detta beroende på att XXX Joko gjorde
släkten mera känd. Sissis avkommor hade fler goda släktingar än modern. Bäst
lyckades hon med XX Juice (XXX Kasken Hai-Hulda). Sissis kull med Juice var en
inavel på XXX Joko med 8,06 %. Parningen gjordes två gånger. En blev XX
Syysaamun Jekku, två drev etta skl och två drev etta ökl.. Syysaamun Jekku
användes i aveln till fyra kullar och blev mor till två XX och sex andra
pristagare på prov. Den förbättring Joko åstadkom levde ännu i denna
kombination. Sissi hade också en kull med XXX Matti (M. Louko) och där föddes
hanhunden Masto som utan provmeriter blev far till 53 valpar i åtta kullar. Med
tiken XX Jänesluuta föddes XXX Mettäjuntin Ponu vilken blev far till 21 kullar.
Släktet lever.

Tik69XX Lady 25394/76 som mor. Ladys far kom
från kombinationen X Jyry-XXX Randy och hette Roy. Mor till Lady hette Silva
vars föräldrar var omeriterade. Silva hade tre kullar som gav 18 reg valpar. I
två av kullarna gav hon i vardera kullen en XX räv. I kullen med Roy
registrerades 4 valpar och två blev XX: Lady och kullsystern XX Silla 25397/76.
I Ladys kull med XXXJoko föddes två XX. En blev Sv. XXX

Prins 165386/79 och XX Hulda 165419/79. Båda
användes i avel. Hulda fick fyra kullar. Tre ggr med XXX Kasken Hai vilket gav
23 valpar. Resultatet med Kasken Hai var gott. Fyra blev XXX, en XX, tre X och

Fyra andra var meriterade på prov. I kullen
med Kasken Hai sonen XXX Pirtirinteen Asser föddes 6 valpar. En blev XX och tre
andra meriterade sig på prov. Återigen blir det synligt att det som passar far
passar sonen.

Båda kullarna, dels med fadern Kasken Hai och
sonen Pirtirinteen Asser hade ett bra resultat. I kullen som föddes 1987 var
det endast XXX Helge som blev använd i aveln. Helge registrerades som far till
fyra kullar om tretton valpar. Två valpar meriterade sig på prov och en blev
SvFi XXX

Helimarin Poku far till 148 valpar på 22
kullar. 26 meriterade sig på prov varav tre nådde XX. XX Silla användes också i
aveln med mera blygsamt resultat. Ladys far såväl som mor var omeriterade, men
det luktar rävdrivare. Nåväl här handlar det om Ladys kull med Joko där det
föddes två meriterade. En i Sverige XXX Prins och en tik i Fi XXX Hulda.
Eftersom jag inte tidigare räknat med dem som finns i No och Sv gör jag det
inte nu heller utan nöjer mig med att det registrerades en meriterad i Finland
nämligen just denna XXX Hulda. Valet av XXX Joko som täckhund till Lady var
rätt vilket kan fastställas när facit är tillgängligt. Visserligen var Ladys
föräldrar omeriterade men som jag tidigare nämnt luktade det rävdrivare vilket
också visade sig i att Silvas valpar blev RävCH. Roy kom ur en kull som
innehöll meriterade avkommor. Han var kullbror till XXBang. Huldas kull 85 med
XXX Kasken Hai gav bl.a. hanhunden Apo 22361/85. Han blev far till182 valpar på
33 kullar. Ur dessa kullar framkom: 46 meriterade på jaktprov varav 4 st XXX,
6st XX och 2st X. Han hade 25 % meriterad avkomma på prov. En av Apos valpar
blev dessutom JcH räv. Fortsättning finns från XXX Joko-XX Lady.

Tik70 Hely
var av god stam på fädernet genom XXX Rami från XXX Terra-XX Tella. Hennes mor
var X och i hennes stamtavla var den mest kände XXX Julle 4647/59. Annars var
där många okända hundar. Hely var mor till fem kullar om 30 valpar och
resultatet blev 2 XX och en X. Sedan tog det slut. Tik 71 Spana hade en stark
modersida genom Klinga-Luvia - XX Deisi -XX Stella - XX Klinga. Moderns
farssida var mera osäker. Fadern XX Noppe - Luvia var på mödernet okänd. Modern
XX Klinga hade fem kullar och det var endast med XX Noppe-Luvia en meriterad
kom fram just denna XX M-78 Spana. Spana var den enda meriterade i sin kull och
hon hade 4 kullar om 22 valpar. Två ggr med XXX Joko inalles 11 valpar. Endast
en meriterade sig på jaktprov och det var XX Sessan 15784/79. Sessan hade en
kull och därifrån fanns en hanhund vilken drev skl etta på prov och hade cert
på utst. Sedan tog det stopp. Sessan hade en syster som hete Stella och som
saknade provmeriter. Hon blev mor till en kull med XXX Mooses. I den kullen
föddes fem valpar och tre meriterade sig på prov. Kombinationen med Mooses
innebar en inavelsprocent på 7,59 just på XXX Joko. Kombinationen XXX Joko-Span
har svårt att få fotfäste inom rasen.
Tik72 XX Sanna 13821/72. Sannas far var den mycket meriterade XXKim 12258/65.
Kim hade omkring 20 skl ettor på jaktprov men var en mindre god nedärvare. Han
var registrerad som far till 45 kullar och 150 valpar. Av dessa 150 valpar var
det 10 som meriterat sig på prov. 9 blev XX och en blev X. Mor var XX
Taru7364/66. Taru var mor till två kullar med resultatet tre XX av 11 valpar.
Sanna hade fyra kullar som gav 17 registrerade valpar. Av dessa var det endast
från kullen med Joko som det kom en meriterad och den drev skl 2 på prov. I
Sannas stamtavla var längre bak goda hundar men släkten hade tunnats ut i de
tre sista leden. Någon fortsättning är svår att finna.

Tik 73 XX Vauhtiajon Kojo hade ju en känd
fader genom XX Suop. Jope. Morssidan innehöll flera okända hundar. Hon blev mor
till sex kullar om 38 registrerade valpar. Fyra valpar meriterade sig på prov.
Med Jokosonen XXX Haapian Ami kom XXX Vauhtiajon Leija och med XXX Joko kom X
Vauhtiajon Lordi. Med två närbesläktade hundar hade hon det bästa resultatet och
detta mönster är också skönjbart i andra kullar. Detta med att det som passar
modern passar dottern och att det som passar fadern passar sonen. Lordi var den
ende meriterade i sin kull och han blev far till 5 kullar och det registrerades
30 valpar efter honom. Endast en meriterade sig på prov. Här visar det sig
också att det har stor betydelse vilka den övriga släkten är. Detta har ju
också visat sig i andra kullar, detta med betydelsen av flera hel- och
halv-syskon, kusiner, halvkusiner far- och mor -bröder som drivit bra. Från
kullen med XXX Joko var det fem valpar vilka användes i aveln. Hanen Karo blev
far till fyra kullar men det stannar upp efter två generationer. Santtu från
samma kull med en registrerad kullblir det heller ingen fortsättning. Bilden
går igen i tiken Leijas avelsresultat vilket också gäller för Rita.

Tik74 XX Hilu var känd på farssidan genom att
fadern kom från den kända kullen XXX Terra-XX Tella. Morssidan däremot innehöll
okända kort till stor del. Hilu blev mor till två kullar. Dels med XXX Joko och
även med XXX Ventti. I vardera kullen föddes en avkomma som blev XX. I kullen
med Joko saknas fortsättning. Visserligen gjordes avelsförsök med XXX Joko
avkommorna men utan framgång. I kullen med XXX Ventti föddes en hanhund XX Hupi
vilken användes i aveln till 3 kullar och en meriterade sig på prov och blev XX
Jeppe. Vilken i sin tur hade en kull men sedan tog det stopp. Detta är ingen ny
bild utan ett scenario som återfinns även i andra kullar med många okända nära
släktingar.

Bilden går igen i kullarna 77,78 och 79.
Fadern i kull 78 var den från på jaktprov välmeriterade hanen XXX Tomi13148/68
med om jag har rätt tjugotalet ettor, men med ett mycket magert avelsresultat.
Det ser inte ut som om antalet ettor på prov gör nedärvaren. Då borde han ha
varit nedärvare vilket för övrigt gäller många tikar och hanhundar vilka i sig
själva varit framstående individer och vars hussar och mattar haft stort
tävlingsintresse.

Tik 75
XXÄlyn-Anu15756/71 e XXX Kapu 3215/64 u Älyn Tunu 19991/68.

Hon kommer ur en kull på tre valpar där
förutom hon själv tiken Älyn Pepi blev XX. Kapu var far till 27 kullar och
denna kull där Älyn-Anu föddes var hans bästa. Anu blev mor till 21 valpar på
tre kullar. Hennes avelsresultat var 4 XX och en X. Hon använde två hanar, XXX
Joko och X Tito 6984/70. Tito kom från kombinationen XXX Terra-Pika. Terra var
en god nedärvare med sin bästa kull med tiken XX Tella. I kullen med XXX Joko
föddes Sv o Fi XX Nisita 10066D/79. Hon hade två kullar utan framgång.
Fortsättning saknas med XXX Joko.

Tik 76.
Rajan. K. Kati 22166/71 e XX Topin Vili 17489/68 u XXR. K. Lila6004/66

Katis mor XXX Rajank. Lila parades två gånger
med XX Topin Vili. Från den kull Kati kommer fanns ingen meriterad men i den
andra kullen blev hanhunden Rajank. Rive X och tiken R. K. Viri också hon X.
Kati parades fyra ggr med Joko. I den första kullen - 75 föddes fyra valpar och
om dem vet vi inget annat än att de bar kennelnamnet Ritakummun. Kullen -76
innehöll endast en valp. Kullen -78 innehöll fyra valpar och hanhunden
Ritakummun Pomo blev XX. Pomo användes inte i aveln. Kullen -79 innehöll fem
valpar och hanhunden Ritakummun Karo blev XX. Karo inregistrerades som far till
11 kullar med tillsammans 59 registrerade valpar. De flesta kullarna saknar
meriterade avkommor men i två kullar finns meriterad avkomma. Med tiken XX
Lukki hanhundarna Lari och Ressu. Med tiken Hiku föddes 7 valpar och tre
meriterade sig på prov. Bäst lyckades Kopon Kapu eftersom han blev XX. XX Kopon
Kapu var inavlad till 6,83 % på XXX Joko genom att hans mor hade XXX Joko-Kopon
Kimma som farfar/farmor. Kopon Kapu användes i aveln utan större framgång.
Kombinationen med XXX Joko levde i tre generationer eller ca 15 år. Katis far
XX Topin Vili var far till 18 valpkullar med 49 registrerade valpar. Bästa
resultatet kom med R. K. Lila. R. K Rive användes i aveln med ett blygsamt
resultat. Rive registrerades som far till 13 valpkullar och 48 valpar. Tre blev
XX och två kom från kullen med XX Tarja-Jatta. Hanhunden Poru blev XXX och
tiken Luna även hon XX. Poru användes som täckhund till 10 valpkullar om 61
valpar. 11 meriterade sig på prov och Riku 14829/86 blev XXX, tre blev XX från
skilda kullar, sju andra hade varierande meriter på prov. Här visar det sig
också att möjligheten till fortlevnad av släkten ökar om det är flera i kullen
vilka meriterat sig på jaktprov. Porus nedärvning var bättre än både Rives och
Topin Vilis nedärvning. I Rives kull med XX Tarja-Jatta blev två XX.

Tik80 X
Lohvin Sonja17967/71 e XXXJysky5412/65 u XXX Kleopatra

Sonja hade fyra kullar och födde 20 valpar.
Den enda kull med meriterad avkomma var den med Joko och där föddes XXX Lohvin
Nadja men hon användes inte i aveln. Med hänsyn till antalet på jaktprov
meriterade kan man utan att ta till för stora ord säga att Sonjas avelsresultat
var skralt. Sonja hade som far en utomordentligt god brukshund i XXX Jysky.
Sonjas mor XXX Kleopatra hade tre reg kullar om 10 reg. valpar och av dessa
valpar var det två som blev X. Kleopatras far X Jeri av Påvall kom från en kull
med vackra hundar. Förutom han själv blev det tre X och en XXX. Kleopatras mor
hade 6 kullar med resultat på prov i tre. En av gångerna parades hon med XXX
Jysky men endast en valp registrerades och han var X Lohvin King. Jaktligt blev
resultatet blygsamt för XXX Sonja - XXX Kleopatra - X Lohvin Sonja. XXX Jysky
var registrerad far till 21 kullar och 58 valpar. I sex av dessa kullar fanns
meriterade avkommor. Två XXX nämligen XXX Ventti och XXX Taina. Parningen XXX
Tievan Jenkka-Drevkung Piia gjordes två gånger. XXX Tina var registrerad mor
till 28 valpar på sex kullar. I två av kullarna resultat på prov. Bäst lyckades
det med XXX Terra därifrån kom ju XXX Tievan Tanu och X Tievan Kimuli. Den
blygsamma jaktliga nedärvningen höll i sig, någon fortsättning är svår att
finna. Lohvin Sonja saknade meriterade syskon och de närmast liggande hundarna
på modersidan uppvisar samma bild.

Tik 81 Leivon
Miranda hade till far Erkki Routis välkända hanhund XXX Viki vilken bland sina
avkommor har XXX Kasken Hai.

Miranda kom
från en kull som saknade meriterade avkommor. Hennes mors föräldrar var helt
omeriterade. De kända hundarna återfinns på farssidan. I kullen med XXX Joko
blev tiken Leivon Hennu XX och mor till tre kullar. XXX Viki hade ju en kull
med XXX Jokos mor XX Rita. Där föddes XX Tuuliska vilken blev mor till 4
kullar. Tre kullar med XXX Matti (XXX Jaska-XX Tiilu) och en kull med Jokosonen
XX Juko. I kullen med Juko reg. en valp. Hennes resultat med XXX Matti var: 3
st XX, en st X, en st XXX och dessutom en som drivit etta skl. Här i kullen
mellan XXX Joko och Leivon Miranda återförenas XXX Viki med Jokos mor XX Rita.
Som framgår av ovan hade den kullen inverkan på den fortsättning vilken XXX
Tuuliska stod för. Ser vi nu på XX Leivon Hennu och hennes valpar finner vi att
hon på tre kullar och 20 reg valpar uppnått följande avelsresultat: Tre st XX
och tre pristagare på prov. Två avkommor har dessutom startat men gick ej till
pris. Hennus avkommor var klart framgångsrikare på prov än moderns. Förutom XX
Hennu användes två andra i kullen inom aveln. Hanen Leivon Volu blev far till
22 valpar varav en blev XX Rita 14225/80. Hon blev mor till 4 kullar och 24
valpar. Med XX Nuusku föddes tiken Leija vilken användes till en kull men sedan
tog det stopp och ingen mer avel bedrevs med utgångspunkt från XX Rita vars far
var Leivon Volu. Den tredje som användes i aveln var den omeriterade Leivon
Jonna. Hon parades med XXX Kasken Hai och två XX föddes, Leivon Bella och
Leivon Tytti. XX Leivon Tytti användes inom aveln till fem kullar. (Valparna
från Kasken Hai-Leivon Jonna var inavlade på XXX Viki till 8,48 %) Leivon
Tyttis avelsresultat var gott. Av hennes 13 valpar var sex st meriterade på
prov. Två st nådde XX, Poistulan Linda och Poistulan Jalo, Far till dessa två
var XX M- 88 Jehu. Jehus far XX Aatu kom från XXX Rossi - XX Tella
kombinationen och hans mor härstammade från Mikko Loukos hundar genom att
Kerttuli kom från kombinationen XXX Matti- XXX Kerttu. Parningen Miranda - Joko
förstärkte och ökade på de goda hundarnas andel. Släkten blev bättre varför det
kom fler goda hundar i senare generation. Det var också positivt att XXX Viki
återförenades med XX Rita. Här är synligt att valet av avelshanar är ett
viktigt arbete och att man kan förbättra situationen genom ett val. Men man kan
också försämra situationen genom ett felaktigt val av täckhund till tiken. XXX
Jokos härstamning var gedigen så också XXX Vikis.

Tik 82. XX
Kopon Kimma 57598/75 e XXX Tievan Tanu u XX Kopon Ippa.

Kimma hade två kullar med Joko. I en kull kom
en meriterad och blev XX och i den andra kullen blev två st XX. Kimma saknar
meriterade syskon men den kombination som var hennes ursprung gjordes 4 ggr.
Detta gav 28 reg. valpar, fem meriterade sig på prov, tre blev XX, en blev X
och en valp drev etta på prov. XXX Tievan Tanu var far till 210 valpar och 13
st meriterade sig på prov (6 %). Kimmas mor XX Ippa var ensam i sin kull som
meriterade sig. Ippas mor Kiti hade fyra registrerade kullar, inalles 8 valpar.
Ur dessa kullar framkom endast XX Ippa. På Ippas modersida fanns många okända
hundar. Kimma hade en kull med XXX Kajo där sex valpar föddes och ingen kom
till prov, med XXX Rismo fyra registrerade valpar. Ingen meriterad. Här
återigen pekar det på att ju fler okända hundar nära inpå föräldragenerationen
desto osäkrare blir nedärvningen oavsett vad hunden själv presterat i antalet
ettor på prov. Kimma saknar bredd i sin släkt på mödernet. På fädernet är
situationen bättre genom att XXX Tievan Tanu är son till XXX Terra i dennes
kombination med XXX Tiina. (Tiinas bror den kände XXX Jysky från en annan kull
men samma komb. Totalt registrerades två valpar på två kullar och båda blev
XXX). När Kimma parades med XXX Joko blev släkten "tjockare" vilket lyfte
Kimmas valpar. Kimmas dotter XX Kopon Jonna användes i avel liksom kullbrodern
XX Kopon Pongo. Tiken XX Kopon Tilta hade även Joko som far men kom från kull
nr ett. XX Kopon Pongo var far till 10 kullar och registrerad som far till 49
valpar. Fem meriterade sig på prov. I kullen med XX Käsky föddes XX Pimpo. Hon parades
med XXX Rymy 10080/81 och den kombinationen var en inavel på XXX Joko med 4,12
%. Kennelnamnet på avkommorna var Tervakankaan. En hane blev XXX Tervakankaan
Viki och far till en kull med tiken Nelli vilken hade skl 2-a på prov. En tik
från kullen, Ritu parades med XXX Jetro och avkommorna fick namnet Honkasuoran
där uppfödning i mindre skala har skett in på 2000-talet. XX Kopon Jonna hade
tre kullar. Med XXX Rymy föddes XXX M-92 Jetta vilken blev mor till en kull med
XXX Akun Ukko men där stannar det. Jonna hade en kull med XX Pluto, son till
Routis XXX Viki. I den kullen föddes XX Joku. Joku blev far till 93 valpar på
18 kullar. Bästa kullen var med XXX Pirttirineen Minttu och därifrån finns
fortsättning under kennelnamnet Pirttirinteen. XX Kopon Tiltu hade fem kullar.
Hon parades två gånger med XX Haapian Ami utan framgång. Två gånger med XXX
Matti (M. Louko) utan meriterad avkomma. Med XXX Iska födde hon Sv oFi XXX
Kopon Seita. Seita hade på två kullar två registrerade valpar med som bästa
resultat 2-a ölk. Det var tiken Karolina vars far var Sv o Fi XXX Karo. Hon
blev mor till XX Kopon Jali vilken förde släkten vidare om än i mindre
omfattning. Jalis far var XXX Rytmi

Kimma hade en bättre nedärvning än modern
Ippa. Ippas stamtavla innehöll många okända. Hennes far XXX Jali 11207/64 var
till stor del okänd på mödernet. Jali stod som far till 72 valpar i 26 kullar.
Endast i två kullar fanns en meriterad avkomma. Totalt två st meriterade av 72
möjliga.

Starten var alltså inte den bästa men det
visar också, detta med Kimmas bättre avelsresultat än tidigare generationer,
att man genom val av avelsdjur ur goda meriterade stammar kan förbättra
resultatet. Kimmas valpar hade fler meriterade släktingar än både Jalis och
Ippas valpar

Tik 83 XX
Cora är omnämnd tidigare genom att hon var mor till den i aveln flitigt använde
XXX Rippe. Cora saknade kända hundar närmast henne själv i två generationer. I
kullen med XXX Joko föddes 5 valpar och tiken Hitti blev XX. Hitti blev mor
till två kullar där 6 valpar registrerades. En kull hade hon med XXX Kasken Hai
(tre registrerade) men ingen meriterad. En kull med XXX Matti där tiken Napakan
Viri blev XX. Viri var mor till en kull om 8 valpar. Far till hennes valpar var
Amuvirkun Teri, son till XXX Joko. Inavelsgraden var därför 6,7 %. En av
valparna var XXX Napakan Riina, vilken inte användes i aveln. Här stannar det.

Tiken 84
Rajar. Jutta har många okända hundar i sin stamtavla. I kullen med XXX Joko
föddes bl.a. Båtvikens Julia som blev mor till fyra kullar. Tiken XX Båtvikens
Jeppe blev mor till 28 valpar i tre kullar. Hennes linje stannar upp. Det som
finns kvar av kullen kommer genom tiken Båtvikens Julia om än något splittrat.
Julia parades med XX Raiku 60501/73. Kanske mera känd som Kymäläinens Raiku.
Raiku var som till XX Suopellon Jami. Återigen förenas XX Hölynpöly med
drevkung kollegan XX Jack. Ur kullen var
det endast en som meriterade sig på prov och det var XX Karo, men fyra användes
i aveln. Karo blev far till tre kullar. I Karos kull med Evita 6360/86 föddes
en tik som fick namnet Rita. Den kull hon kom från innehöll 9 valpar och endast
en meriterade sig på prov. Evitas kull 93 bar kennelnamnet Mettäjuntin. Far
till den kullen var Mettäjuntin Ryty med tvåa ökl på prov. I den kullen föddes
en tik som fick namnet Mettäjuntin Hulta och saknade meriter från prov vilket
för övrigt hela kullen gjorde. Hulta parades med XXX Luikolan Amor. Valparna
fick kennelnamnet Rajaväylän. En av döttrarna fick namnet Ronja. Hon var
meriterad på prov och blev XX. 2001 parades hon med XX Putaan Jekku. Ur den
kullen kommer XX Jokisuun Moto som för släktet vidare. Ronjas syster Rosa blev
också XX. Hon fick två kullar men därifrån saknas i dagens läge fortsättning.

Tiken 85
Ralle 25767/73 har till föräldrar två omeriterade hundar. Hennes farfar var XXX
Rami från XXX Terra-XX Tella kombinationen. Med Joko föddes XX Saru vilken
användes i aveln och blev mor till 17 valpar fördelade på tre kullar. Här
finner vi att Sarus avelsresultat var bättre än moderns. Men Sarus stam
innehöll ju också flera goda bruks och avelsdjur genom att fadern var just
denne XXX Joko. Av hennes valpar blev en XX och fyra andra meriterade sig på
prov. Saru parades med XXX Taju vilken kom från den goda kombinationen
Soitinkorven Peku - XXX Ritva. Kombinationen innebar en inavelsprocent på 7,09
% på just XXX Joko. En tik föddes som blev XX Jatta. Jatta hade tre kullar och
det var i kullen med XXX Ressu som det fortsatte genom tiken Jattapekka
Juuliska. Juuliska blev mor till två kullar. En med XX Jarrumiehen Patu och där
föddes XX Jattapekka Pontus. Pontus användes som far till en kull med
Koivukulman Pimu och där föddes som en av tio Jattapekka Tuure vilken blev XXX.
Nu tog det stopp.

Tik 86 XXX
Mira 17446/71 saknar i stort kända hundar på sin morssida. Situationen är inte
mycket bättre på far sidan. Hon blev mor till 27 valpar på 4 kullar. Fyra
valpar blev XX. En valp med X Rokki. Två valpar med XXX Iska som var far till
två av kullarna och en med XXX Joko. I kullen med XXX Joko föddes hanhunden XX
Seri. Han var den ende meriterade i sin kull. XX Seri användes som täckhund
till sju kullar och blev registrerad som far till trettiofem valpar. En valp
meriterade sig på prov med tiken Hupi 262796/75, XX Tiia. Tiia blev mor till
två kullar med samma hane, XXX Roope vilken innehöll många omeriterade närmast
sig själv. 14 valpar föddes och fyra meriterade sig på prov. En av Tiias
döttrar hette Anu 22883/86. Anu hade två kullar. En med räv XX Kihu. En kull
hade hon med XX Hallakorven Täry och därigenom lever XXX Joko men nu i femte
generationen. Avkommorna lever under kennelnamnet Varpuvitsan. Varpuvitsan
Vivvi blev också XX och gick till kennel Sinkkipuron där hon haft
avelsframgång.

Tik 87 Jennie
har i stort okänd härstamning. Hon blev mor till två kullar. Dels med XXX Joko
sonen XXX Haapian Ami och med XXX Joko själv. En valp av 12 registrerade
meriterade sig på prov och det var hanen XX Raju med Joko. Fortsättning saknas.

Tik 88 Muska
15142/72 innehåller kända hundar i andra generationen. Där återfinns XX Jack
13107/64, XXX Tiina 5416/65 och XX Hölynpöly. I kullen med XXX Joko, vilken var
hennes enda, föddes en tik som gick till championat, Ritu 61715/77. Hon var mor
till två kullar med samma täckhund XX Roki 21455/74. 11 valpar föddes och fem
meriterade sig på prov, tikarna Anu och Ani gick ända till XX. Med XX Roki
återinfördes återigen Routis kända hund XXX Viki som tidigare haft en kull med
Jokos mor XX Rita. Från kullen - 84 användes två avkommor i aveln. Det var XX
Ani och systern Riina med två kullar var. Med XX Ani tog det stopp.
Fortsättningen efter Riina var också blygsam. En annan omeriterad tik användes
till avel från XXX Joko-Muska och det var Jane som blev mor till fyra kullar.
Hon var den mest använda i aveln från denna kull. Detta kan bero på många
orsaker. En orsak kan dock vara att hon var en god drivare men som kanske
väckte och därför inte kom på prov. Den som inte känner tiken kan endast gissa.
En gång parades hon med sonen till XXX Rippe, XX Jehu. Denne Jehu hade tre
kullar och det var endast med Jane som det kom meriterade avkomma, XX Pontus
kommer från denna kull men användes inte i avel. Två gånger användes XXX Matti
(M. Louko). Två meriterade i varje kull. I kullen -84 föddes XXX Jonna. Hon var
mor till 3 kullar med 17 valpar. Av dessa meriterade sig på prov sex st och tre
st blev XX, Rymy, Kamu och Roope. Fortsättning finns i mindre skala. Här
återigen pekar det på att det går att med avel komma framåt om tikägaren känner
rasen och släkten.

Tik 89 XX
Tina 14465/67 luktar rävhund på morssidan, som hardrivare är dom okända i
provverksamheten. De enda kända hundarna var X Kunnelin Ari och XX Pipsan av
Jutas, hennes farfar och farmor. På grund av sina meriter, bland annat M-76
blev hon mor till 6 kullar och 23 registrerade valpar. I kullen med XXX Joko
föddes XXX Bimbo. XXX Bimbo blev mor till 49 valpar i nio kullar. En avkomma
var XXX Bimbo vilken på nio kullar blev registrerad som far till 49 valpar. Två
valpar meriterade sig på prov. I XXX Bimbos kull med Ami var inavelsprosenten
7,96 på just XX Tina. Från den kullen kommer XX Mia vilken blev mor till tre
kullar inalles 17 valpar. Fyra st meriterade sig på prov med som bäst etta ökl.
Avel fortsatte men släkten har svårt att sätta avtryck inom rasen

Tik 90 Hela
21282/73 e XXX Suopellon Jami 11507/68 u Hika 13164/70.

Hela kommer ur en kull där fem valpar
registrerades. Förutom hon själv blev tiken Heli X. Hon blev mor till två
kullar om sammanlagt fem registrerade valpar. I kullen med Joko föddes XXX Jope
22792/76 vilken i sin tur blev far till 44 kullar och 252 valpar. Helas far var
XXX Suopellon Jami. Han kom från en bra kull där förutom han själv Höly och
Joppe blev XX och Rippe blev X. Suopellon Jami registrerades som far till 379
valpar med 103 kullar. Av dessa valpar blev 24 st XX, 6 st X och 3 andra
meriterade sig på prov. Av Jamis avkommor blev alltså nära 10 % meriterade på
prov varav alltså 24 blev XX och sex X. Jamis mor X Veeärrän Pilkku hade fem
kullar och 15 valpar registrerades. Det var i kullen med XX Hölynpöly som hon
blev känd varifrån även Jami kom. I de andra kullarna fanns endast en meriterad
och det var X Suopellon Vekku. Uppenbart passade hon utmärkt väl ihop med XX
Hölynpöly. XX Hölynpöly gjorde sig känd under sin tid som en nedärvare av goda
bruksegenskaper och hans mest kända kullar är med tikarna: XX Jaana 8715/63, X
Veeärrään Pilkku, XX Deisi och Touho varifrån den i Sverige kände Jokirinteen
Juro kom. Dessa tikar gav en god fortsättning på Hölynpöly och har haft
genomslag i aveln i hela rasen och Norden.

Hela hade en gedigen härstamning på fädernet
om man ser till hela släkten som kusiner, halvsyskon, far- och mor-bröder. Även
på mödernet om man ser längre tillbaks. Hennes mor Hika var omeriterad liksom
Hela. Klart är att XXX Joko förbättrade släkten. I kullen med Joko föddes
hanhunden XXX Jope 22792/76 och av hans 252 valpar blev 14 XX, 3 X och 10 andra
meriterade sig på prov. Ca 11 % jaktprovsmeriterade. Jope förde släkten vidare
genom XXX Jysky.

Tik91. XX
Jokirinteen Joku 244718/73 e XXX Jokirinteen Kimmo 7834/6 u Huli 9950/71

Joku hade 5
kullsyskon. Av dessa fem blev två st XX. Det var hanen Aromi och tiken Nöpö.
Joku blev registrerad mor till 10 valpar i två kullar. Hon parades med två av
de bästa nedärvarna i modern tid, XXX Rossi och XXX Joko. I kullen med XXX
Rossi föddes fyra valpar och två blev XX. I kullen med XXX Joko föddes sex
valpar och en blev XX. XXX Rossis far kom från den berömda kombinationen mellan
XXX Terra-XX Tella. I kullen med XXX Joko föddes XX Piika och hon blev mor till
två kullar, med blygsamt resultat. Av 8 registrerade valpar var det endast en
som startade på prov med nolla som resultat. XX Piika förde inte släkten
vidare. Tre andra tikar från kullen användes också i avel. Hilima hade en kull
utan framgång, lika för tiken Jani. Tiken Jokeri från samma kull blev mor till
XXX Julle. Julle var inavlad på XX Jokirinteen Joku till 15,06 %. XX Julle far
var XXX Vollivili vilken hade till mor XX Jokirinteen Joku. I XX Julles 11
kullar var det i tre det kom meriterade avkommor. Bästa resultat var etta skl.
Släkten har svårt att få fotfäste bland jaktprovsdeltagarna.

Allmänna synpunkter till tikar i tabell två.

I denna tabell 2 finns tikar med vilka XXX
Joko gett en meriterad avkomma. I gruppen urskilde sig tio tikar genom att de
hade ett meriterat syskon. Vid en jämförelse mellan grupperna finns ingen
tydlig skillnad. Det som dock tydligt kommer fram är att släkten skall
innehålla många goda hundar både på nära håll och längre ifrån liggande. Det
ser ut som om det vore omöjligt att nå avelsframgångar enbart på den egna
hundens meriter hur goda dessa meriter än vore. De tikar som nära sig i
stamtavlan hade undermåliga, eller helt okända individer men längre bak goda
bruksdjur hade ett sämre avelsresultat än de tikar vilka nära sig hade bra
hundar men dåligt längre bak. Detta är i sig tröstefullt för det visar att vi
genom val av täckhund kan förbättra situationen. I jämförelse med de tikar
vilka ingick i bilaga 1 har ju dessa tikar ett klart bättre avelsresultat.
Denna skillnad måste bero på något annat än miljöfaktorer. I den grupp som
finns i bilaga två har tio av tikarna meriterade syskon. Ser vi till de mödrar
vilka vunnit titlar är 29 % i bilaga 1 champions. Motsvarande siffra i grupp
två är 44 %. I bil 1 kommer tikarna ur sämre kullar än i bil 2. Endast 16 st av
de 62 hade meriterat syskon (25 %) Bland dessa tikar i bil 2 är det sällan vi
finner flera meriterade i varje kull

Tabell tre

92 Ajon Hila
86727/75 e XXX Taika 9581/69 u Aajon Heli 15071/68

93 X Ani
151712/75 e X Jyry6121/71 u XX Anu 19243/70

94 XX Kreeta
e XXX Viki 12113/69 u Dumpa 10929/70

95 X Rangi
16190/72 e X Riku-Raku 11929/68 u X Hannan Pepi-Luvia 2666/65

96 Rinna
143070/75 e XXX Tokko 9553/65 u Allu 24085/73

97 XXX
Riennon Taru 11398/69 e XXX Kapu 3215/64 u Taulan Jani 8618/64

98 XXX
Aamuvirkon Teija 15157/74 e XXX Ventti 8211/72 u XX Siru 15263/67

99 X Rilla
10011/75 e XXX Lojo 5097/67 u XXX Tella 8192/69

100 XX Pirta
21951/73 e XXX Remu 8179/65 u XX Rita 19150/69

101 XX Hilu 916/71 e XX Ralian Riku 776/64 u XXX Leija
4265/65

102 XX Heipan Hely 8808/71 e XX Raiku 6662/61 u XX Anu
10794/64

103 Laikun
Nekku 1434/71 e XXX Jokirinteen Juro 7833/66 u XXX Laikku 4247/67

104 XXX Pirtirinteen Ilo 8022/73 e XXX Rami 15959/67 u
XX Pirtirinteen Hila 10990/65

105 Reni
142042/73 e X Riku-Raku 11929/68 u Pia 1507/70

106 Hippi 9449/71 e Ali 20744/69 u Taru 13152/68

107 XXX
Pisara Ilo 15829/72 e XXX Rami 15959/67 u XX Riennon Rapsu 11377/68

108 XX Kiri 9502/69
e Riku 7398/61 u Rantakairan Kaija 9768/64

Analys tabell
3

Tik 92 Aajon
Hila 86727/75 saknar i stort som provresultat på morssidan. Farssidan däremot
är meriterad i flera generationer. Tillsammans med Joko fick hon fem
registrerade valpar. En hane Tiko blev X och en Aki meriterade sig för Skl där
den drev nolla. Tiko och Aki användes i aveln. Tiko blev registrerad far till 4
kullar och Aki blev far till 6 kullar. Av Akis 39 valpar och sex kullar var det
med två tikar han gav meriterade avkommor. Med tiken Assi vilken var okänd på
mödernet meriterade sig två på prov men någon avel bedrevs inte. Med tiken XX
Taina blev tiken Milla X och mor till två kullar med blygsamt resultat. Tiko
blev far till sjutton valpar och ingen meriterade sig på prov.

Tik 93 X Ani
151712/74 var inavlad 6,98 % på XXX Jokirinteen Juro. Hon kom ur en kull på nio
valpar. Far var X Jyry och mor XX Anu från kullen XXX Jokirinteen Juro-XX
Klinga 281/63. I samma kull var förutom hon två andra XX och en XXX. Hon kom
alltså ur en bra kull och var mor till tre kullar. En med XXX Joko och en med
hans son XXX Ajorin Ajo och en med XXX Iska. Ur kullen med XXX Iska kom ingen
på prov. I kullen med XXX Joko blev en hane X Bobi och en annan drev som bäst
skl två på prov. Med sonen till XXX Joko, Ajorin Ajo, kom X Humu. X Bobi e XXX
Joko användes i aveln utan meriterad avkomma. Han parade en tik. Det blev ingen
fortsättning på denna tik.

Tik 94 XX
Kreeta vilken kom ur kombinationen XXX Viki-Dumpa. Dumpa hade Skl etta på prov.
XX Kreeta kom ur en kull på fem valpar där förutom hon själv en tiken Fausti
blev XX. I hennes stamtavla förenades XX Jack och XX Hölynpöly. Hon blev mor
till fyra kullar. I kullen med XX Jyry föddes
SM -vinnaren XX Vaino. Kullen var liten, tre valpar föddes, ägde själv
en hane som skadade halsen som ettåring med en kvist som stack in i svalget.
Detta skedde på drev, vid upptaget, och sedan drev han tyst varför han
avlivades. En kull med XX Arskan Ringo och där blev två meriterade, tiken XX
Soitinkorven Saija och hanen Jeppe med två skl som bäst. I kullen med XXX Joko
blev tre valpar XX. Det var Soitinkorven Humppa, Soitinkorven Uula och tiken
Soitinkorven Rita. Dessutom hade Peku etta på prov. Efter denna kombination
användes speciellt hanarna Uula, Peku och Humppa i aveln. Humppa blev far till
213 reg. valpar i 37 kullar. 40 valpar meriterade sig på prov och av dessa blev
17 st XX. En del svenska och norska tikar parades också med honom men dessa är
inte medräknade. Peku blev far till 231
på 36 kullar i Finland. Ovanligt att en hane som inte hade någon titel användes
så mycket i aveln. Av hans valpar meriterade sig på prov 33 st. Av dessa blev
det 12 st XX, 2 st XXX och 2 st X. Den mest kända kombinationen var med tiken
XX Ritva. Tiken Raju (Peku-Ritva) satte
också spår i aveln. Hon blev mor till två kullar och båda gångerna var XX
Pirtirinteen Asser far. Det föddes 19 valpar och 11 meriterade sig på prov. Av
dessa blev 5 st. XX och en XXX. XX Raju blev stamtik i kenneln Kyrönperän,
varifrån många topphundar härstammar. XX
Soitinkorven Rita från kullen Joko-Kreeta hade tre kullar. Två st med XX
Pirtirinteen Asser (samma hane vilken parade dottern Raju) och en gång parades
hon med XX Teemupoju. 15 valpar föddes med Asser som far och av dessa
meriterade sig sju på prov och 2 blev XX. Med Teemupoju kom 5 valpar och en
meriterade sig på prov.

I
kombinationen Joko-Kreeta förenade sig två framgångsrika släkten. Många
framstående hundar från denna kombination fortlever ännu idag.

Tik 95 X
Rangi 16190/72 hade till föräldrar två st. X X Riku-Raku till far och moder var
X Hannan-Pepi Luvia. I samma kull som vilken Rangi kom ur fanns också en
hanhund vilken blev X. Rangi hade sex kullar och 34 valpar. I kullen med XXX
Joko föddes 3 XXX, 1 XX och en X. Två hanhundar användes i aveln i större
utsträckning. XXX Ajurin Ajo blev far till 42 kullar och XXX Ajurin Atomi till
29 kullar. XXX Ajorin Ajos nedärvning var inte av samma klass som XXX Jokos.
Det registrerades 284 valpar efter honom. Av dessa meriterade sig 14 på prov
och två nådde fram till XX. Ajos kull med Henne 131144/77 gav en tik som hette
XX Taru. Vissa uppgifter gör gällande att hon även var X. Taru fick tre kullar
med totalt 25 valpar. Av dessa meriterade sig på prov 11 st. Tre blev utstch.
Men ingen bruksch. I Tarus kull med XXX Jeppe föddes X Tiina 22743/88. Hon blev
stamtik i kenneln Mulonsalon och hade där två kullar. Av hennes 14 valpar
meriterade sig på prov 7 st. Far till båda kullarna var XXX Puronperän Hemppa.
Tre av valparna blev XXX och en annan tik blev X Mulonsalon Alma. Denna Alma
användes i avel med ett bra resultat. Hon blev mor till tre kullar. Två av
kullarna hade XXX Jaakonpuron Jalo till far och sex valpar registrerades. Av
dessa blev en XX och en X. Med XXX Oikanvuoren Atte blev det 8 valpar. Av dessa
blev två XXX, Mulosalon Anttu och Mulonsalon Konsta. Mulonsalon Alm var endast
X men det var hon som kom att ge avtryck i aveln. Denna kull med XXX Joko och X Rangi har fått
fotfäste inom rasen. Men början var ju
också särdeles bra med fem valpar ur samma kull som gick till championat.

Tik 96 Rinna
143070/75 e XXX Tokko 9553/65 u Allu 24085/73 morssidan i stort omeriterad. I
alla led har det dock bedrivits avel utan meriter och det är lätt att tänka sig
rävhundar. På fädernet är hon känd genom sin far XXX Tokko. Denne Tokko var far
till 362 valpar. Rinna hade en valpkull
med XXX Joko. Utfallet blev imponerande. I kullen föddes 7 valpar. Fem st blev
XX, hanhundarna Remu, Reni och Sami samt tikarna Miska och Pipsa. Remu användes
liksom sina bröder i aveln med ett blygsamt resultat, samma kan sägas om Reni
och Sami. Samma gällde för tikarna Miska och Pipsa.

Här räckte
det inte med att kullen var bra. Ingen av avkommorna nådde framgångar på
avelsbanan. Denna bild är inte helt ny eftersom många överraskningar väntar där
många okända faktorer är med i bilden. Vi vet inte vad Rinnas morssida stod för
men någon fortsättning blev det inte. Kombinationen fick inte fotfäste.

Tik 97 XXX
Riennon Taru 11398/69 e XXX Kapu 3215/64 u Taulan Jani 8618/64. Taru saknar
registrerade syskon. Hon var mor till tre kullar men det var endast med XXX
Joko som hon vann framgångar. Fyra valpar registrerades. Den mest meriterade
blev Fi o Sv XXX Jallu 6000E/78. Han användes till 12 tikar i Fi och de
framgångar han hade inom aveln var med tiken XX Jatta. I hennes stamtavla
förenades XX Klinga 5342/59 och XX Hölynpöly. Denna kombination av hundar blev
inte sämre med Jokosonen XXX Jallu. I den kullen registrerades tre valpar och
en blev XXX Anttu och en tik blev XX Jatta. Anttu användes som täckhund till 12
tikar. Han lyckades föra släkten vidare genom tikarna XXX Nuuskakairan Iitu och
Tuija. Släkten lever vidare.

Tik 98 XXX
Aamuvirkun Teija 15157/74 e XXX Ventti 8211/72 u XX Siru 15263/67. Teijas far
var av mycket känd stam genom att fadern var fallen efter XXX Jysky vars mor
var Drevkung XX Piia. Modern XX Siru var fallen efter XX Jeppe-Niilonpoika.
Däremot var moderns morssida mera okänd. I kullen med XXX Joko registrerades
sex valpar. Fyra st registrerades med kennelnamnet Aamuvirkun. Bäst lyckades
Aamuvirkun Teri vilken blev XX och registrerad far till 29 kullar och 195
valpar. I kullen med Ajoilon Jesse föddes sex valpar och två meriterade sig.
Tiken Nitti blev XX och hon hade också två kullar. En kull med XX Vipulan Kero
som var efter XX Hectori och XX Vipulan Johanna. I kullen registrerades 10
valpar. Sex st meriterade sig på prov. Av dessa sex blev två st XX, Aslak och
Picca. I deras härkomst förenades igen Drevkung XX Jack med Drevkung XX
Hölynpöly. Kombinationen blev lyckad och den förde släktet vidare. Aslak
registrerades som far till 13 kullar och 71 valpar. Av dessa 71 valpar
meriterade sig 15 st. I kullen med Tuima förenades på nytt Drevkungarna Jack
och Hölynpöly. Tuimas mor var Vipulan kennels stamtik XXX Tuuli (XXX Jaska- XX
Tiilu) 7 valpar registrerades och 3 meriterade sig på prov. Tiken Seri blev X
och användes i aveln till 4 kullar. Hon var inavlad på XXX Joko till 6,46 %. Av
hennes 20 reg valpar meriterade sig 8 st. Kullen Teija hade med XXX Joko fick
fotfäste i rasen

Tik 99 XX Rilla 10011/75 e XXX Lojo 5097/67 u
XXX Tellu 8192/66. Rillas morssida var okänd i provverksamheten. Lojos avkommor
hörde inte till de mest meriterade på prov. Rillas mor, XXX Tellu var den ende
meriterade i sin kull. Hon hade fem kullar och var mor till 26 valpar. Den enda
valp som meriterade sig på prov var X Rilla. X Rilla hade fyra kullar och 19
reg valpar. I kullen med XXX Metsätahden Jakke kom en meriterad på prov och med
XXX Joko blev hanhunden Jokke XX och en annan hane Kaiku X. XX Jokke blev far till
221 valpar med 37 tikar (kullar) Hans bästa kull var med XXX Taru 1274/81
vilken var efter XXX Ajorin Ajo som var en son till XXX Joko-X Rangi (tik94). I
denna kombination var inavelsgraden på XXX Joko 7,10 %. I kullen registrerades
9 valpar. Fyra st meriterade sig på prov och två blev utställningschampion.
Tikarna Toka och Pella med var sin kull. X Tokas avelsresultat var ingen
meriterad på prov och samma gällde för Pellas valpar. XX Jokkes bror X Kaiku
hade sju kullar och ingen meriterad. Kombinationen XXX Joko-X Rilla fick inte
fotfäste inom rasen. Rillas far var inte topp i nedärvning och hennes morssida
var okänd.

Tik 100 XX
Pirta 21951/73 e XXX Remu 8197/65 u XX Rita 19150/69. Den observante ser nu at
denna XX Pirta var syster till XXX Joko. Denna parning var också ett test på
vilka anlag XXX Joko bar. Inavelsgraden var därför höga 25,59 %. I kullen
registrerades tre valpar. Två av valparna meriterade sig på prov. Hanhunden
Haapian Ami blev XXX och tiken Haapian Ansa blev XX. Haapian Ami hade 46 kullar
efter sig med 293 valpar. I 24 kullar hade han meriterad avkomma. Med XX Ruska
hade han nog den bästa kombinationen. 12 valpar registrerades, 5 st meriterade
sig. Tre st. blev XXX, Roope, Ruuti och Miina. Miina hade fyra kullar och
meriterad avkomma i alla kullar, totalt 8 st. Ruuti hade 33 kullar och i 22
fanns meriterad avkomma. Roope hade tre kullar med inalles 19 valpar och
meriterad avkomma i alla tre kullarna. Kullen med tik 100 fick fotfäste inom
rasen.

Tik 101 XX
Hilu 916/71 e XX Ralian Riku 776/64 u XXX Leija 4265/65. På Hilus morssida var
den enda kända från provverksamheten hennes mor, XXX Leija. Far XX Ralian Riku
var av god stam. Hilu blev mor till 18 registrerade valpar i fyra kullar. Två
ggr med XXX Joko, en gång med Routis XXX Viki och en gång med XX Hippu där en
valp registrerades. I kullen med XXX Viki blev två st. jaktch. Och i kullarna
med XXX Joko registrerades 10 valpar. En blev XX tiken Ruskarinteen Viri och
två hanar blev X, Karu och Rami. X Karu hade efter sig 28 kullar och i kullen
med XX Pisara Pola föddes XXX Pisara Ola vilken förde släkten vidare. Den i
Sverige kände XXX Karo från kombinationen X Karu -XX Mäkihaan Anu härstammar
alltså från kombinationen XXX Joko- XX Hilu. Släkten fortlever.

Tik 102 XX
Heipan Hely 8808/71 e XX Raiku 6662/61 u XX Anu 10794/64. Såväl far som mor var meriterad. Deras
anförvanter är från 50-talet och uppgifterna lite osäkra eftersom startande på
jaktprov inte var spec. högt. XX Raikus far var Drevkung -58 XX Ilo. På
morssidan återfinns XXX Ansulin Ari-Jahti vars farfar var den kände XXX Vinha
Seppo. Hely hade 5 kullar om 26 reg. valpar. I kullen med XXX Joko föddes sju
valpar. En blev XXX Jali 6803/76 och en annan var ur samma kull som hette XX
Jomi. Jali blev far till 325 valpar i 59 kullar. En tik han parade hette XX
Raisa 6277/78. Hon hade en mycket känd härstamning genom att hennes far var
Routis XXX Viki och mor var XX Kruunupään Rai. Rais far XXX Rami kom från den
kända kombinationen XXX Terra. - XX Tella. XXX Viki har jag skrivit om tidigare
i flera sammanhang. I kullen Jali-Rai föddes 10 valpar. En tik blev Sv o Fi XX
Jenni 25583/82. Denna XX Jenni hade 6 kullar om trettio valpar. 10 valpar
meriterade sig på prov. 3 st blev XX och en blev XXX. Två gånger parades hon
med XX Raiku 7793/81 och därifrån fortsatte släkten att leva vidare.

Tik 103
Laikun Nekku 1434/71 e XXX Jokirinteen Juro 7833/66 u SXXX Laikku 4247/67. Nu
förenas återigen Drevkung XX Jack med Drevkung XX Hölynpöly. I kullen med XXX
Joko föddes 4 valpar. En hanhund blev XXX Santtu och far till 19 valpkullar och
en tik blev XX Tina och mor till fyra kullar. Släkten lever vidare genom i
främsta hand Santtus kull med XX Mia 252250/76. I den kullen föddes XXX Mikki
och X Ellu. Det är främst genom X Ellu som släkten lever vidare i hennes parning
med Soitinkorven Pekku. Sex valpar registrerades och två blev XX och en blev X.
Två blev använda i aveln, X Jokke och XX Kojo. Det var XX Kojo som förde
släkten vidare främst genom parningen med halvsystern Jenni som var en dotter
till Soitinkorven Peku. (Pekus far är ju XXX Joko) I kullen Kojo-Jenni föddes
XXX Nanu 5554/89 som kom att bli stamtik i kennel Pökänpalon. XXX Nanu blev mor
till 16 valpar. 7 st meriterade sig på prov och 2 st blev XXX och tre XX.
Släkten lever vidare.

Tik 104 XXX
Pirtirinteen Ilo 8022/73 e XXX Rami 15959/67 u XX Pirtirinteen Hila 10990/65.
Ilos farssida var mycket stark genom att fadern kom från kombinationen XXX
Terra - XX Tella. Morssidan innehåller också flera kända hundar. I kullen med
XXX Joko registrerades fyra valpar. Två tikar gick till championat. Tiken
Pirtirinteen Sari blev XXX och Siru blev X. XXX Sari blev stamtik i kennel
Jänkä-Jussan och nästan alla valpar bär namnet. Hon blev mor till 27 valpar i
fem kullar. Av dessa meriterade sig på prov 9 st. Två blev XX och två andra
blev X. I XXX Saris kull med XX Raiku 1268/75 föddes tiken Jänkä-Jussan Lola
med skl etta på prov. Hon parades två gånger med XX Konikangen Hapatus. Kullen
-90 var den bästa. Där registrerades fyra valpar och tre blev XX. Det var Jami,
Jippo och Juulia. J. Jami parade Rina 17245/87 och det var hans enda kull. Rina
hade merit på prov bestående av 3-a ökl. Både far och morssida var av god stam.
Fem valpar registrerades. en blev den kände XXX M-99 Jetro och han blev far
till 101 valpkullar. En tik blev XX Hila och hon fick två kullar. Med Hila blev
det dock ingen fortsättning på släkten. Däremot med XXX Jetro. Av hans 640
valpar blev det 21 XX, 7XXX, 2X och 75 st vilka hade varierande priser på prov.
Den mest kände av hans avkommor är XXX Keskevän Eetu som fört släkten vidare.
Det finns många intressanta hundar efter denne XXX Jetro. En kull som kanske
borde observeras är kullen mellan XXX Jetro-XXX Alapörkän Maija. I den kullen
som föddes -00 har fem meriterat sig på prov förutom Hilu som är XXX och Piedro
vilken är XX. Släkten lever vidare.

Tik 105 Reni
142042/73 e X Riku-Raku 11929/68 u Pia 1507/70. Fadern är känd men Renis mor
liksom hon själv var okända i provverksamheten. Renis kull med XXX Joko blev
ändå lyckad. Åtta valpar registrerades och tre blev XX. Det var hanhunden Reksi
och tikarna Minkka och Bimpo. Alla tre användes i aveln. Reksi fick fyra kullar
utan framgångar i provverksamheten, Bimpo hade fyra kullar och två valpar
meriterade sig, den ene blev X och den andre blev XX. Tiken Minkka hade en kull
utan meriterad avkomma. Fick inte fotfäste inom rasen.

Tik 106 Hippi
9449/71 e Ali 20744/69 u Taru 13152/68. Såväl mor- som farssidan saknar kända
hundar i framkanten av stamtavlan. I kullen med XXX Joko registrerads tre
valpar. Jallu blev X och Tigo blev XXX. X Jallu parade två tikar utan framgång
och XXX Tigo parade 8 tikar och blev med det far till 33 valpar. Inte heller
hans valpar rönte några som helst framgångar på jaktprov. Släkten dog ut.

Tik 107 XXX
Pisara Ilo 15829/72 e XXX Rami 15959/67 u XX Riennon Rapsu 11377/68. XXX Pisara
Ilo kom från en bra kull. Fyra valpar registrerades och alla blev champions. I
kullen med XXX Joko registrerades sju valpar. En hane blev XXX Jytky och en tik
blev XXX Jatta. Jytky användes som täckhund sex gånger. Endast en valp
meriterade sig på prov och blev X Tiina. Ingen fortsättning inte efter Jatta
eller Jytky.

Tik 108 XX
Kiri 9502/69 e Riku 7398/61 u Rantakairan Kaija 9768/64. Denna tik saknar kända
hundar nära henne själv. De har dock alla används i aveln. Hennes morfar är XXX
Hiivan Saku och från tredje generationen finns många kända hundar. Kullen med
XXX Joko fick namnet Piuhan och en blev XX Piuhan Jako som blev far till 16
kullar. En tik blev Piuhan Velu och hon hade fyra kullar. I tre av kullarna hade
XX Jako meriterad avkomma. Hans bästa kull var med Hipi 23555/79. Två valpar meriterade
sig och en blev XX Halokarin Aki vilken användes som täckhund till tre tikar.
Släktet stannade upp.

Konklusion.

Undersökningen
har varit omfattande och att med några ord göra en sammanfattning känns
utmanande. Det vi har sett är att det är
viktigt att avelsdjuren kommer ur en bra släkt där uppfödarna strävat mot samma
mål. Är inte målet: En allt bättre drivande hund med det flytande drevsättet på
barmark fästat i uppfödarens inre blick blir det ofta att löpa efter
modehundar. Är målet fastställt gäller det endast att välja väg för att nå
målet. I det vägvalet är det en hjälp att se på de vägval uppfödare i samma
släkt av hundar valt och deras resultat. Ibland har vägvalet blivit fel, vilket
också är lärorikt men målet har varit detsamma och nya vägval kan göras i
framtiden. Ser vi på användandet av XXX
Joko o det stora antalet tikar han prat kan vi konstatera att det blivit en
fortsättning i nästa generation med nya avelsdjur i endast drygt en handfull
kullar. Begränsning av antalet kullar är inte påkallat i lika stor utsträckning
bland jakthundar som vid avel av sällskapshundar. Många jägare fick stor glädje av XXX Joko
genom att de hade goda jakthundar.

Sangis 1995

Åke Sandström